REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád (pdf)

Společnost Česká břidlice s.r.o. IČ 02124718, se sídlem Osadní 1472/6, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

 

Práva a povinnosti zákazníka

Kupující osobou vlastní, či v osobě zastoupené (dále jen kupující, či zákazník) je povinen při odběru dodávky zkontrolovat neporušenost balení a množství. Za tímto účelem potvrzuje kupující svým podpisem předávací protokol. Potvrzením předávacího protokolu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky či nesprávné množství nemůže být brán zřetel.

Manipulace a skladování odebraného zboží musí být v souladu s pokyny (návody) výrobce nebo se všeobecně platnými předpisy.

Zjevné vady výrobků musí být uplatněny ještě před zapracováním do stavby a nejpozději do 7 dní ode dne převzetí dodávky.

Reklamované zboží musí reklamující skladovat až do konečného rozhodnutí tak, aby bylo možné objektivně zjistit jeho stav. Z uvedených důvodů je zákazník povinen uložit výrobky odděleně až do vyřízení reklamace.

Skryté vady musí zákazník reklamovat neodkladně po jejich zjištění, a to v rámci dvouleté záruční doby. Po posouzení reklamace je nutné, umožnit přístup k reklamovanému zboží prodávajícímu, zástupcům výrobce a případně nezávislým posuzovatelům.

Zákazník má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to buď pomoci elektronické poštyinfo@ceskabridlice.cz,  telefonicky na čísle  +420 731 113 185, nebo písemnou formou na adresu sídla prodávajícího. Při reklamaci je zákazník povinen předložit doklad prokazující nabytí reklamovaného zboží od společnosti Česká břidlice s.r.o. (tj. originál prodejního dokladu - faktury a předávacího protokolu)

Práva a povinnosti České břidlice s.r.o.

Prodávající Česká břidlice s.r.o. poskytuje záruku na zboží a výrobky v rozsahu daném platnou legislativou.

Česká břidlice s.r.o. nenese odpovědnost za:

  •  škody a znehodnocení zboží způsobené zákazníkem, přepravcem či třetí osobou, nevyjímaje škody
  • způsobené nesprávným používáním, opotřebením zboží způsobeným obvyklým užíváním, nesprávnou údržbou, skladováním výrobku, nevhodnou manipulací, živelnou pohromou apod
  • na nepatrné odchylky výrobků, které neovlivňují účel použití (rozdíly v odstínech barvy, nerovnoměrná zrnitost nebo žilnatost materiálu)
  • rozměrové odchylky dodaných výrobků, které jsou v rámci tolerance rozměrových odchylek
  • vady způsobené neodbornou montáží
  • mírné odlišnosti, či struktury produktů v porovnání s fotografií na internetových stránkách prodejce. Fotografie jsou pouze ilustrativní a ve skutečnosti se může produkt od fotografie mírně lišit.

 

Řešení reklamace

Záruční doba běží dnem, kdy zákazník převzal zboží.

Za den zahájení reklamačního řízení je považován den následující po dnu uplatnění reklamace.

Celková délka trvání reklamačního řízení je maximálně 30 kalendářních dnů. Dnem ukončení reklamačního řízení je den, kdy je zákazníkovi zasláno písemné rozhodnutí o způsobu vyřešení reklamace.

Oprávněné reklamační nároky zákazníka budou řešeny v tomto pořadí:

  • dodáním náhradního zboží
  • poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny zboží

Tento reklamační řád je platný od 1. listopadu 2015 až do odvolání